חיים ללא עישון על פי התורה

$10.15

Мы доставляем по всему миру

Во время короновируса особенно важно читать святые книги. Мы доставляем курьерской доставкой, получите Ваш заказ не выходя из дома! 

Money back guaranty

ברוך דוב פוברסקי

בן זכאי 45 בני ברק

בס»ד יום י»ר מנ»א תשס»ב

הנה ידי » ע ומכובד מאד געלה הרה » ג ר ‘ יחזקאל אסחייק שליט » א , רחש לבו דבר טוב להר » ל מפר חשוב אודות מכנת העישון והחובה להמנע מאת לבות את הרבים ולהציל נפשם , ואמנם חומר הענין ברור ומבוד , ופתח המחבר במש » ב הרמב » ם בפ » ד מהל ‘ דעות : הואיל והיות הגוף בריא ושלם מרדכי השם הוא , שהרי אי אפשר שיבין או ידע מידיעת הבורא והוא חולה , לפיכך צריך להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף וכו ‘ והוא בכלל מצות והלכת בדרכיו כמש » ב הרמב » ם בפתיחה שם , ואמנם יש להעיר שהרי אי ‘ להריא בב » ק צ » א ב ‘ אין אדם רשאי לתבול בעצמו , ומפקי ‘ דילפי ‘ לה מקרא דוכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו ‘ יעו » ש . והרי הגורם מחלות ויסורים לחבירו הר » ז בכלל איסור חבלה וה » ה לעצמו , וק » ו ענין העישון שמביא לידי חלאים ומרעין בישין וגם לידי סכנת נפשות ממש , הרי דבר פשוט הוא החובה להמנע מזאת ואף לעמוד בסביבת המעשן סכנה היא וחובה להתרחק ממנו , אינו מובן איך יתכן כי יראי ה ‘ יכשלו בדבר זה , מצוה רבה היא לעורר ולהתריע ולא לנוח ולשקוט , עד כי יבוער הנגע הזה מקרבנו . יפה עשה ידי » ע המחבר שליט » א אשר אסף וליקט את דברי הראיות לגודל הסכנה ורבה זכותו.

נקוה כי יתעוררו הלבבות לקיים הדברים והי ‘ זה שכרו בה ובבא , וכמבואר בגמ ‘ שכרו של המקיים נפש אחת מישראל.

תחזקנה ידיו להוסיף עוד כהנה וכהנה מעשים טובים לזכות את הרבים כדרכו בקודש תמיד, ויתברך מן השמים בכט»ס.

וע » ז באתי עה » ח

בכבוד וביקר

ברוך דוב פוברסקי

$10.15В корзину

Select your currency
USD Доллар США